Sempozyuma
-24 gün kaldı

Bilimsel Program

9 EYLÜL 2022, CUMA

13:00 - 13:15 AÇILIŞ
  Prof. Dr. Sami Hizmetli - Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği, Sivas Şubesi ve Sempozyum Başkanı
13:15 - 14:00 PANEL 1
Oturum Başkanları
: Dr. Nurten Eskiyurt
  Yaşlanan Dünyada Fiziksel Tıp - Rehabilitasyon, Geriatri ve Romatoloji Kardeşliği
Dr. Tansu Arasıl
14:00 - 14:45
firmasının koşulsuz katkılarıyla...

Uydu Sempozyumu

İnflamatuvar Romatizmal Hastalıkların Tedavisinde Fark Yaratan Seçenek

Oturum Başkanı :
Dr. Sami Hizmetli
Konuşmacılar: Dr. Meltem Alkan Melikoğlu, Dr. Duygu Tecer
14:45 - 15:15 Kahve Molası
15:15 - 16:15 PANEL 2 - Romatoid Artritte Etiyopatogenez ve Tanı
Oturum Başkanları :
Dr. Dilşad Sindel, Dr. Halil Koyuncu
15:15 -15:30 Romatoid Artrit Etiyopatogenezinde Yeni Ne Var?
Dr. Nesrin Şen
15:30 - 15:45 Romatoid Artrit Tanısında Erken ve Dirençli RA Kavramının Önemi Var mı?
Dr. Nurdan Kotevoğlu
15:45 - 16:00 Romatoid Artritte Biomarker'larla Hastalık Aktivitesi ve Remisyon Yönetilebilir mi?
Dr. Mehmet Tuncay Duruöz
16:00 - 16:15 Soru - Cevap
16:15 - 17:00
firmasının koşulsuz katkılarıyla...

Uydu Sempozyumu

Prostrolane: Dünyada İlk Ve Tek Sürekli Salımlı & Peptit Teknolojisi & Hyaluronik Asit

Oturum Başkanı : Dr. Sami Hizmetli
Konuşmacı: Dr. Cihan Aksoy
17:00 -18:00 PANEL 3 - Tartışma - Fibromiyalji
Moderatör:
Dr. Ali Gür
17:00 - 17:15 Fibromiyalji Sendromu Otoimmün Bir Hastalık mı?
Dr. Ayşegül Ketenci
17:15 - 17:30 Fibromiyalji Sendromuna Nasıl Tanı Koyuyoruz? Tanı Kriterleri Gerçekçi mi?
Dr. Dilşad Sindel
17:30 - 17:45 Fibromiyalji Sendromunun Gerçekten Tedavisi Var mı?
Dr. Nilay Şahin
17:45 - 18:00 Tartışma
Dr. Kenan Akgün

10 EYLÜL 2022, CUMARTESİ

07:45 - 09:00 Sözlü Bildiri Oturumu - 1
Oturum Başkanları :
Dr. Ahmet Karadağ, Dr. Ahmet Kıvanç Cengiz
  S-01 - Fasiyal Disabilite İndeksinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği
Sevtap Badıl Güloğlu

S-02 - Kronik Bel Ağrısı ile Yatarak Tedavi Alan Hastalarımızın Demografik Verileri ve Muayene Bulguları
Mehmet Köksal

S-03 - Kortikostreoid Kullanımına Bağlı Yagın Kemik Nekrozu
Ayşe Güç

S-04 - Covid-19 Aşısı Sonrası Gelişen Demyelinizan Hastalık Olgusu
Esra Çetin

S-05 - Ailesel Akdeniz Ateşi Hastalarında Il-1 Blokerlerinin Subklinik İnflamasyona Etkisi
Pınar Oba

S-06 - Bariatrik Cerrahi Sonrası On Beş Yaş Adölesanda Aksonal Nöropati Gelişimi: Nadir Bir Olgu
Fatma Ülkü Demir

S-07 - ANCA İlişkili Akciğer Kaviter Lezyon Benzeri Klinik: İnfektif Endokardit
Saliha Sunkak

S-08 - Kronik Bel Ağrılı Adölesan Hastada Peripsödoartiküler Kemik İliği Ödemi, Bertolotti Sendromu: Olgu Sunumu
Mehmet Köksal

S-09 - Romatoid Artrite Eşlik Eden Multıpl Miyelom Olgu Sunumu
Melike Karaman

S-10 - Her Eritem Enfeksiyöz Kökenli midir? Erizipel Benzeri Eritem ile Tanı Alan Ailevi Akdeniz Ateşi Olgusu
Fatma Ülkü Demir

S-11 - Obstetrik Brakiyal Pleksus Paralizisinin Geç Sonucu: Kanat Skapula
Esra Yaprak Taş

S-12 - Median Sinir Bloğuna Sekonder Gelişen Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu
Ayşe Güç

S-13 - Yeni Gelişen Kalça Ağrısı ile Başvuran Hastada Renal Hücreli Karsinom Tanısı
Ayşe Güç

S-14 - Psödoromatoid Displazi Olgu Sunumu
Pınar Oba

S-15 - Ailesel Akdeniz Ateşi ve Uzamış Febril Miyalji Sendromu: Vaka Sunumu
Mert Ataş
09:00 - 10:00 PANEL 4 - Tartışma - RA Tedavisine Güncel Yaklaşım
Moderatör:
Dr. Bülent Bütün
09:00 - 09:15 Romatoid Artritte Genetik Riskin Hastalık Aktivitesi ve Tedavisinde Önemi Var mı?
Dr. Lale Altan
09:15 - 09:30 Romatoid Artrit Tedavisinde Neredeyiz? Gelecekte Neler Bekliyoruz?
Dr. Gamze Kılıç
09:30 - 09:45 Komorbitesi Olan Dirençli RA'da Remisyon Sağlanabilir mi?
Dr. Gülcan Gürer
09:45 - 10:00 Tartışma
Dr. Cahit Kaçar
10:00 - 11:00 PANEL 5 - Romatolojide Malpraktis ve Köken Tıp Yaklaşımı
Oturum Başkanları:
Dr. Ayşegül Ketenci, Dr. Nilay Şahin
10:00 - 10:25 Olgularla Romatolojide Malpraktis
Dr. Halil Koyuncu
10:25 - 10:50 Romatolojide Köken Tıp Yaklaşımı
Dr. Cihan Aksoy
10:50 - 11:00 Soru - Cevap
11:00 - 11:30 Kahve Molası
11:30 - 12:15
firmasının koşulsuz katkılarıyla...

Uydu Sempozyumu

İnfliksimab Cephesinden Romatolojik Hastalıklara Bakış
Oturum Başkanı: Dr. Sami Hizmetli

Spondiloartrit Tedavisinde İnfliksimabın Yeri
Konuşmacı: Dr. Ayhan Bilgici

Romatoid Artrit Tedavisinde İnfliksimabın Yeri
Konuşmacı: Dr. Meltem Alkan Melikoğlu
12:15 - 13:15 PANEL 6 - Spondiloartrit Yönetimi
Moderatör:
Dr. Kenan Akgün
12:15 - 12:30 Ankilozan Spondolitte Biyolojik Naif ve Dirençli Olgularda Tedavi Yönetimi
Dr. Zafer Günendi
12:30 - 12:45 SPA'da Komorbitelerin Erken Etkili Tedavisinde Biyolojikler Sürdürülebilir mi?
Dr. Kemal Erol
12:45 - 13:00 PSA Tedavisinde Güncelleme, Yeni Ne Var?
Dr. Kemal Nas
13:00 - 13:15 Tartışma
Dr. Lale Altan
13:15 - 14:15 Öğle Yemeği
14:15 - 15:15 PANEL 7 - Sistemik Vaskülitler
Oturum Başkanları:
Dr. Cahit Kaçar, Dr. Mehmet Tuncay Duruöz
14:15 - 14:30 Takayasu Artriti Kavramı ve Tedavi Güncellemesi
Dr. Fatih Çay
14:30 - 14:45 Anca İlişkili Vaskülit Kavramı ve Tedavi Güncellemesi
Dr. Saliha Sunkak
14:45 - 15:00 Dev Hücreli Arteritte Tanı ve Tedavi Güncellemesi
Dr. Ayhan Kamanlı
15:00 - 15:15 Soru - Cevap
15:15 - 16:00
firmasının koşulsuz katkılarıyla...

Uydu Sempozyumu

Gerçek Yaşam Verileri ve Klinik Deneyimlerle RA tedavisinde Tofasitinib
Oturum Başkanı : Dr. Sami Hizmetli
Konuşmacı: Dr. Kemal Erol
16:00 - 16:30 Kahve Molası
16:30 - 17:30 PANEL 8 - Konnektif Doku Hastalıkları
Oturum Başkanları:
Dr. Ayhan Kamanlı, Dr. Kemal Nas
16:30 - 16:45 Lupusta Tanı ve Tedavi Güncellemesi
Dr. Ahmet Kıvanç Cengiz
16:45 - 17:00 Sklerodermada Tanı ve Tedavi Güncellemesi
Dr. Hilal Ecesoy
17:00 - 17:15 Sjögren Sendromu Tanı ve Tedavi Güncellemesi
Dr. Gizem Cengiz
17:15 - 17:30 Soru - Cevap

11 EYLÜL 2022, PAZAR

08:15 - 09:30 Sözlü Bildiri Oturumu - 2
Oturum Başkanları
: Dr. Ece Kaptanoğlu, Dr. Sevil Ceyhan Doğan
  S-16 - Priformis Sendromu ile Karışan Nadir Bir Siyatik Sinir Tuzak Nöropatisi Nedeni: Rektum Kanseri
Ezgi Akyıldız Tezcan

S-17 - Geç Tanılı Atipik Psöriatik Artrit Olgu Sunumu
Eren Aslan

S-18 - Pes Anserin Ağrı Sendromu Olan ve Olmayan Diz Ağrılı Hastalarda Diz Muayene Bulgularının Karşılaştırılması
Hayati Özata

S-19 - Kliniğimizde Takip Edilen Romatoid Artrit Hastalarında Fibromiyalji Sendromu’nun Görülme Sıklığının ve Yaşam Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi-Ön Çalışma
Muhammed Azad Şahin

S-20 - Biyolojik Tedavi Alan Dev Hücreli Arteritli Bir Olgu: İlaç Erüpsiyonu Mu?, Scabies Mi?
Senem Şaş

S-21 - Fibromiyaljide Hastalık Aktivitesinin Nötrofil/Lenfosit Oranı, Platelet/Lenfosit Oranı ve Ortalama Platelet Hacmi ile İlişkisi
Ferda Büyük

S-22 - Romatoid Artrit Tanılı Hastalarda Hematolojik Anormalliklerin Sıklığının ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
Didem Erdem Gürsoy

S-23 - Romatoid Artritli ve Ankilozan Spondilitli Hastalarda Mefv Gen Mutasyonu Sıklığı ve Mefv Gen Mutasyon Varlığının Diğer Otoantikorlar ile Arasındaki İlişki
Gülseren Demir Karakılıç

S-24 - Spondiloartritlerde Ayak Spurlarının Radyografik Değerlendirilmesi
Halise Hande Gezer

S-25 - Bir Üniversite Hastanesinde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümünde Polikliniğine Başvuran Çocuk Hastaların Tanıları ve Demografik Özellikleri
Veysel Delen

S-26 - Epikondilit Olmasın Bir Spondiloartrit
Evren Er

S-27 - Osteoartrit Mi, Sarkoidoz Artropatisi Mi, Yoksa İkisi Beraber Mi?
Nurçe Çilesizoğlu Yavuz

S-28 - Kalçanın Geçici Osteoporozu: Olgu Sunumu
Gülsüm Zeynep Fatma Yavuz

S-29 - Romatoid Artritli Hastalarda Eklem Replasmanına Gidiş Engellenebilir Mi?
Hüseyin Kaplan

S-30 - Gastrointestinal ve Periferik Sinir Tutulumu ile Prezente Olan Eozinofilik Granülomatöz Polianjiitisli Hastada Parvovirüs B19 Birlikteliği
Nesrin Şen
09:30 - 10:30 PANEL 9 -  Artritler
Oturum Başkanları :
Dr. Mustafa Çalış, Dr. Fatih Çay
09:30 - 09:45 Septik Artritte Tanı ve Tedavi Güncellemesi
Dr. Yunus Durmaz
09:45 - 10:00 FMF'de Tanı ve Tedavi Güncellemesi
Dr. Alper Doğancı
10:00 - 10:15 Gut Artritinde Tanı ve Tedavi Güncellemesi
Dr. Sezgin Zontul
10:15 - 10:30 Soru - Cevap
10:30 - 11:00 Kahve Molası
11:00 - 12:00 PANEL 10 -  Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanları :
Dr. Zuhal Altay, Dr. Havva Çalış
11:00 - 11:15 Romatolojik Hastalıklarda Akılcı İlaç Kullanımının Genel Prensipleri
Dr. Ayşe Güç
11:15 - 11:30 Romatolojik Hastalıklarda Akılcı Dmard Kullanımı
Dr. Ekin Doğancı
11:30 - 11:45 Soru - Cevap
11:45 - 12:00 Kapanış